Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Doba studia: 4/5 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) Moravská střední škola s.r.o. vyučuje v zaměření Cestovní ruch, Účetní a daňový specialista nebo Bankovnictví a pojišťovnictví.

Co je to studijní obor Ekonomika a podnikání?

Studijní obor Ekonomika a podnikání je obor středního vzdělání s maturitní zkouškou bez odborného výcviku. Je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku, ale může být profilován i k dalším oborům lidské činnosti (za profilaci můžeme považovat např. hlubší propracování ekonomického základu). Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Jaké je uplatnění absolventa oboru Ekonomika a podnikání?

a) Cestovní ruch

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Cestovní ruch najdou absolventi uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídicího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu, na úřadech a v institucích veřejné správy v této oblasti. Absolventi se uplatní v oboru cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center, hotelových komplexů a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Dále se uplatní jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod.

b) Účetní a daňový specialista

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Účetní a daňový specialista je absolvent připraven samostatně praktikovat účetní a daňové poradenství. Mezi základní dovednosti řadí schopnost využívat modelový software, v tomto prostředí zpracovávat kompletní majetkovou agendu, včetně personalistiky, odvodové povinnosti a on-line komunikace s bankou. Samostatně zpracuje přiznání k dani příjmů fyzických a právnických osob, na základě něhož doporučí a předloží návrh daňové optimalizace firmy. Pojmenuje základní ukazatele pro rozhodování o ekonomické a finanční situaci firmy, navrhne podmínky pro stabilizaci a konkurenceschopnost. Je finančně gramotný. Může pracovat i v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích a v jiných organizacích.

c) Bankovnictví a pojišťovnictví

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Bankovnictví a pojišťovnictví je absolvent připraven pro práci středoškolsky vzdělaného odborníka pro oblast bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry a v oblasti ekonomicko-administrativních prací. Absolvent je připravován k vykonávání kvalifikovaných činností, které souvisejí s agendami bankovních a pojišťovacích produktů, jejich technologií a evidencí, s obchodováním s cennými papíry a zpracováním ekonomických informací. Absolvent se uplatní jako pracovník pojišťovny, pojišťovací poradce, obchodní zástupce finanční společnosti, ekonom, finanční referent. Absolvent je připraven na práci v komerčním bankovnictví, může pracovat jako specialista útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky, personálních útvarů, uplatní se jako pracovník jednotlivých profesí v peněžních ústavech, finančních ředitelstvích a úřadech, také  jako obchodní zástupce či finanční poradce.

S čím absolvent oboru Ekonomika a podnikání pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika s využitím speciálního programového vybavení pro účetnictví, běžná kancelářská technika, psací potřeby a mluvené slovo. Povolání je vykonáváno v kancelářských prostorách bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Kdo může být absolventem oboru Ekonomika a podnikání?

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování úplného středního vzdělání, nejlépe ekonomického směru, (nutno neustále doplňovat aktuální znalosti zohledňující platné předpisy a zákony), přesnost, schopnost učit se, soustředěnost, trpělivost, spolehlivost.
Nevhodné pro občany s poruchami paměti a koncentrace, recidivujícími psychickými poruchami, sklonem k alkoholismu a toxikomanii, s těžkými vadami zraku a sluchu, vadami řeči, těžkými poruchami koordinace pohybů.

Jaká je délka studia oboru Ekonomika a podnikání a co je jeho výstupem?

Studium oboru Ekonomika a podnikání je čtyřleté v denní formě nebo pětileté v dálkové formě a je zakončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů.
Hlavními profilujícími předměty jsou ekonomika, účetnictví a daně, bankovnictví a pojišťovnictví, cestovní ruch a průvodcovství. Maturitní zkouška se skládá ze společné části řízené státem (český jazyk, cizí jazyk, matematika podle platných předpisů) a 3 zkoušek profilové části. Dále mohou žáci konat nepovinnou maturitní zkoušku z výběru, který stanoví ředitelka školy a z nabídky MŠMT.
Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.
(Bližší informace: Národní soustava povolání - www.nsp.cz nebo http://www.occupationsguide.cz)

 Maturitní obor Bankovnictví a pojišťovnictví - učební plán platný od 1. 9. 2014
Vyučované předměty Zkratka předmětu Ročník I. Ročník II. Ročník III. Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk° ČJ 2 2 2 2 8
Anglický jazyk°  AJ  3 3 3 3 12
2. cizí jazyk° NJ/FJ/RJ 2 2 2 2 8
Seminář z 1. a 2. cizího jazyka SA/SN/SR/SF - - - 2+2 4
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 1 4
Dějepis 1 1 - - 2
Fyzika FY 1 - - - 1
Chemie CHE 1 - - - 1
Biologie BI 1 1 - - 2
Matematika° MA 2 3 3 3 11
Zeměpis ZE 1 1 - - 2
Literatura a kultura° LK 1 1 1 1 4
Informační technologie PR 1 1 1 1 2
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Psychologie PS 2 - - - 2
Ekonomika°° EK 2 2 3 2 9
Účetnictví°° ÚČ 2 2 2 2 8
Management MN - - 2 1 3
Bankovnictví °° BN 2 2 2 2 8
Pojišťovnictví °° PJ - - 2 3 5
Marketing MK   - .  - 2
Statistika ST - 2 - - 1
Právní nauka PN 1 1 1 1 4
Administrativa AD 2 2 2 - 6
Komunikace a prezentace KP - 1 1 - 2
Učební praxe UP 2 2 2 - 8
  32  32 32 32 128
2. cizí jazyk žák volí z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk a Francouzský jazyk. 
Součástí studia  je odborná praxe zařazená do každého ročníku v počtu 2 hodiny / týden nebo v bloku na konci roku a souvislá praxe v délce 4 týdnů za dobu studia, která probíhá ve II. a III. ročníku.
° předměty společné části maturitní zkoušky (žáci volí podle platných předpisů.)
°° předměty profilové části maturitní zkoušky
 
 Maturitní obor Účetní a daňový specialista - učební plán platný od 1. 9. 2014
Vyučované předměty Zkratka Ročník I. Ročník II. Ročník III. Ročník IV.

Celkem hodin

týden/studium

Povinné předměty
Český jazyk° ČJ 2 2 2 2 8
Anglický jazyk°  AJ 3 3 3 3 12
2. cizí jazyk° NJ/RJ/FJ 2 2 2 2 8
Seminář z 1. a 2. cizího jazyka SA/SN/SR/SF - - - 2+2 4
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 2 5
Dějepis 1 1 - - 2
Fyzika FY 1 - - - 1
Chemie CHE 1 - - - 1
Biologie BI 1 1 - - 2
Matematika° MA 2 3 3 3 11
Literatura a kultura° LK 1 1 1 1 4
Informační technologie PR 1 1 1 1 4
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Psychologie PS 2 - - - 2
Ekonomika°° EK 2 2 3 2 9
Účetnictví°° ÚČ 2 2 3 3 10
Management MN - - 2 1 3
Marketing MK -   - 2 2
Daně°° DA 2 2 2 2 8
Cvičení - daně a účetnictví CV 1 1 1 2 5
Statistika ST - 2 - - 2
Právní nauka PN 1 1 1 1 4
Administrativa AD 2 2 2 - 6
Komunikace a prezentace KP - 1 1 - 3
Učební praxe UP 2 2 2 - 8
  32  32 32 32 128
2. cizí jazyk žák volí z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk a Francouzský jazyk.
Součástí studia  je odborná praxe zařazená do každého ročníku v počtu 2 hodiny / týden nebo v bloku na konci roku a souvislá praxe v délce 4 týdnů za dobu studia, která probíhá v II. - III. ročníku.
° předměty společné části maturitní zkoušky (žáci volí podle platných předpisů.)
°° předměty profilové části maturitní zkoušky

Maturitní obor Cestovní ruch - učební plán platný od 1. 9. 2016 
Vyučovací předmět Zkratka
předmětu
Ročník

Celkem hodin

týden/ studium

1. 2. 3. 4.
Povinné předměty:
Český jazyk * ČJ 2 2 2 2 8
1. cizí jazyk* AJ 3 3 3 3 12
2. cizí jazyk* NJ/RJ/FJ 2 2 2 2 8
Seminář z 1. cizího jazyka SA - - - 2 2
Seminář z 2. cizího jazyka SN/SR/SF - - - 2 2
Dějepis 1 1 - - 2
Společenskovědní základ SZ 1 1 1 1 4
Fyzika FY 1 - - - 1
Chemie CH 1 - - - 1
Biologie BI 1 1 - - 2
Zeměpis ZE 1 1 - - 2
Matematika * MA 2 3 3 3 11
Literatura a kultura LK 1 1 1 1 4
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační technologie IT 1 1 1 1 4
Ekonomika** EK 2 2 3 2 9
Management MN - - 2 1 3
Účetnictví ** ÚČ 2 2 2 2 8
Právní nauka PN 1 1 1 1 4
Průvodcovství** PJ - - 2 2 4
Zeměpis cestovního ruchu ZC - 2 . . 2
Základy dějin kultury ZK 2 - - - 2
Cestovní ruch** CR - 2 2 3 7
Učební praxe UP 2 2 2 - 6
Administrativa AD 2 2 2 - 6
Psychologie PS 2 - - - 2
Komunikace a prezentace KP - 1 1 - 2
Marketing MK - - - 2 2

2. cizí jazyk žák volí z nabídky Německý jazyk, Ruský jazyk a Francouzský jazyk. 
Součástí studia  je odborná praxe zařazená do každého ročníku v počtu 2 hodiny / týden nebo v bloku na konci roku a souvislá praxe v délce 4 týdnů za dobu studia, která probíhá ve II. a III. ročníku.
° předměty společné části maturitní zkoušky (žáci volí podle platných předpisů.)
°° předměty profilové části maturitní zkoušky
 
(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Maturitní obor Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání v zaměření cestovní ruch nebo účetní a daňový specialista nebo bankovnictví a pojišťovnictví je maturitní obor se stanoveným školným ve výši 9500,- kč ročně. Měsíční částka se tak rovná 792,- Kč.

V dálkové formě hradí studenti roční školné ve výši 15.000,- Kč.