Moravská střední škola s.r.o., Olomouc / Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Blanka Beranová

Kontakt: tel. 737 356 184, e-mail: beranova@moravskastredni.czblanka.beranova@seznam.cz

 

Konzultační hodiny:             kab. 618          po domluvě

KALENDÁŘ MATURANTA 2017/2018

 Září/Říjen

Ø  26. září 2017 – beseda na téma TSP

Ø  1. října 2017 – zahájení maturitních seminářů

Ø  24. října 2017 – Den mobility

Ø  31. října 2017 – veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně

 Listopad/Prosinec

Ø  27., 28. listopadu 2017 – Úřad práce - beseda

Ø  1. prosince 2017 – DOD UP v Olomouci

Ø  1. prosince 2017 – Deadline pro odevzdání přihlášek k MZ

Ø  Přihlášky na umělecké obory

Ø  7. prosince 2017 – Úřad práce - beseda

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 1. termín – 9. prosince 2017

Ø  28. prosince 2017 – Deadline pro odevzdání seznamu literárních děl

 Leden

Ø  20. ledna 2018 – DOD UP v Olomouci

Ø  Zahájení prodeje vstupenek na ples školy

 Únor/Březen

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 2. termín – 2. února 2018

Ø  Ples školy – 2. února 2018

Ø  Přihlášky na VŠ (1. kolo)

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 3. termín 3. března 2018

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 4. termín 29. března 2018

 Duben/Květen

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 5. termín – 28. dubna 2018

Ø  11. dubna 2018, 2. – 9. května 2018 – didaktické testy a písemné práce společné části MZ

Ø  18. dubna 2018 – praktická zkouška z účetnictví EP; písemná MZ z ekonomiky a účetnictví – O, G

Ø  19. – 27. dubna 2018 – praktická zkouška z profilových předmětů G + O

Ø  25. – 27. dubna 2018 – praktická zkouška z profilových předmětů R

Ø  18. dubna – 10. května 2018 – praktická zkouška z profilových předmětů V

Ø  Přihlášky na VOŠ (1. kolo)

Ø  Národní srovnávací zkoušky: 6. termín – 26. května 2018 

 Květen/Červen

Ø  Přijímací zkoušky na vysoké školy

Ø  16. – 22. května 2018 – ústní MZ – O, R

Ø  23. – 24. května 2018 – ústní MZ – G

Ø  25. – 30. května 2018 - V

Ø  Slavnostní předání maturitních vysvědčení

 Červen/Červenec

Ø  Podání  odvolání na VŠ 

 Srpen

Ø  2. kolo přijímacích zkoušek na VŠ 

 Srpen/Září

Ø  Výběr jazykové školy nebo jiné formy pomaturitního studia (VOŠ – 2. a další kola přijímacího řízení)

Ø  Nejpozději do konce září 2018 registrace na Úřadu práce

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ VÝCHOVNÉHO PORADCE:

Ø  pomoc při adaptaci žáků I. ročníků na nové prostředí

Ø  péče o žáky s výukovými obtížemi: správa databáze studentů s výukovými obtížemi, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy

Ø  pozornost žákůms problémovým a rizikovým chováním

Ø  řešení kázeňských problémů a přestupků

Ø  sledování (ve spolupráci s třídními učiteli) absence studentů

Ø  spolupráce s orgány státní správy (Policie ČR, Městskou policií, Odbor sociální péče Olomouc aj.)


Kariérní volba, studijní směřování:

Ø  informace žákům a rodičům o studijních možnostech (vývěska VP v 6. patře, distribuce informačních materiálů)

Ø  poradenství pro studenty a rodiče

Ø  přednáška odborníků z Úřadu práce v Olomouci

Ø  kontrola, potvrzení a pomoc při vyplňování přihlášek na nástavbová studia, VOŠ a VŠ

Ø  tvorba přehledů o úspěšnosti studentů v přijímacím řízení


Dokumenty:

Ø  Zákon 82/2015 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon

Ø  Vyhláška 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Ø  Vyhláška 73/2005 Sb.  o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných