Zkoušky Cambridge

Moravská střední škola s.r.o. je přípravným centrem pro mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English Qualifications.

Připravujeme žáky na certifikát úrovně FCE, který odpovídá podle CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) úrovni B2, středně pokročilý mluvčí (Upper-intermediate English)

Klademe důraz na všechny dovednosti potřebné ke zvládnutí této úrovně anglického jazyka.

Uživatel jazyka mající úroveň B2 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Uživatel jazyka na této úrovni B2 umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

POROZUMĚNÍ

Čtení
Se znalostmi na úrovni B2 rozumíte článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumíte textům současné prózy.

Poslech
Rozumíte delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znáte. Rozumíte většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rovněž rozumíte většině filmů ve spisovném jazyce.

MLUVENÍ

Na úrovni B2 se dokážete účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážete se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Dokážete se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti vašeho zájmu. Umíte vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. 

PSANÍ

Jsou-li vaše znalosti na úrovni B2 dokážete napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s vašimi zájmy. Umíte napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedete zdůraznit, čím jsou pro vás události a zážitky osobně důležité.

Žáci mohou získat certifikát v autorizovaném zkouškovém centru při Univerzitě Palackého v termínech, které určuje Britské centrum Olomouc. Více informací najdete na stránkách https://www.knihovna.upol.cz/pobocky/britske-centrum/

BRITSKÉ CENTRUM KNIHOVNY UP JE AUTORIZOVANÝM ZKOUŠKOVÝM CENTREM
SPOLEČNOSTI CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS &
 ASSESSMENT 
PRO POŘÁDÁNÍ ZKOUŠEK CAMBRIDGE ENGLISH. V OLOMOUCI A ŠIROKÉM OKOLÍ MÁ NEJDELŠÍ TRADICI  (OD R. 1992).

Jak Vás zvýhodní certifikát Cambridge English u maturitní zkoušky, přijímacích zkoušek na VŠ či jinde zjistíte na https://www.cambridgeenglish.org/cz/why-cambridge-english/local-recognition/