Ekonomika a podnikání

Maturitní obor Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Maturitní obor Ekonomika a podnikání (63-41-M/01) Moravská střední škola s.r.o. vyučuje v zaměření Cestovní ruch, Účetní a daňový specialista a nově od 1.9.2020 Nová média a marketingová komunikace.

Co je to maturitní obor Ekonomika a podnikání?

Maturitní obor Ekonomika a podnikání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku, ale může být profilován i k dalším oborům lidské činnosti. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.

Jaké je uplatnění absolventa oboru Ekonomika a podnikání?

a) Cestovní ruch

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Cestovní ruch najdou absolventi uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídicího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu, na úřadech a v institucích veřejné správy v této oblasti. Absolventi se uplatní v oboru cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center, hotelových komplexů a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Dále se uplatní jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod. Díky profilujícímu okruhu účetnictví a daně však mohou najít práci i mimo oblast cestovního ruchu, což je pro takto zaměřené studium výhodou ve srovnání s absolvováním úžeji zaměřeného oboru cestovní ruch.

b) Účetní a daňový specialista

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Účetní a daňový specialista, který je velmi žádaný na trhu práce, je absolvent připraven samostatně praktikovat účetní a daňové poradenství. Mezi základní dovednosti řadí schopnost využívat modelový software, v tomto prostředí zpracovávat kompletní majetkovou agendu, včetně personalistiky, odvodové povinnosti a on-line komunikace s bankou. Samostatně zpracuje přiznání k dani příjmů fyzických a právnických osob, na základě něhož doporučí a předloží návrh daňové optimalizace firmy. Pojmenuje základní ukazatele pro rozhodování o ekonomické a finanční situaci firmy, navrhne podmínky pro stabilizaci a konkurenceschopnost. Je finančně gramotný. Může pracovat i v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích a v jiných organizacích.

c) Nová média a marketingová komunikace

Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Nová média  a marketingová komunikace, je absolvent vybaven nezbytnými profesními znalostmi a dovednostmi z oblasti marketingových komunikací, ekonomiky, marketingu, teorie komunikace a PR, při studiu rozvíjí kreativitu, strategické uvažování, schopnost týmové práce. Tyto znalosti pak uplatní v marketingových odděleních různých firem a institucí, v komunikačních agenturách,  v oblasti veřejné správy, reklamních agenturách, útvarech zaměřených na práci s veřejností nebo ve vlastním podnikání. Při studiu se žáci seznámí s hlavními formami marketingové komunikace s důrazem na využití  nových médii, především internetu, sociálních sítí. Získají profesní dovednosti v oblasti propagace, prezentace a reklamy, v oblasti marketingových komunikací výrobků a služeb, propagace komerčních organizací, institucí a organizací neziskového sektoru.

S čím absolvent oboru Ekonomika a podnikání pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika s využitím speciálního programového vybavení pro účetnictví, běžná kancelářská technika, psací potřeby a mluvené slovo. Povolání je vykonáváno v kancelářských prostorách bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Kdo může být absolventem oboru Ekonomika a podnikání?

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování úplného středního vzdělání, nejlépe ekonomického směru, (nutno neustále doplňovat aktuální znalosti zohledňující platné předpisy a zákony), přesnost, schopnost učit se, soustředěnost, trpělivost, spolehlivost.
Nevhodné pro občany s poruchami paměti a koncentrace, recidivujícími psychickými poruchami, sklonem k alkoholismu a toxikomanii, s těžkými vadami zraku a sluchu, vadami řeči, těžkými poruchami koordinace pohybů.

Jaká je délka studia oboru Ekonomika a podnikání a co je jeho výstupem?

Studium oboru Ekonomika a podnikání je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů.
Hlavními profilujícími předměty jsou ekonomika, účetnictví a daně nebo cestovní ruch a průvodcovství nebo marketing a marketingová komunikace.
Maturitní zkouška se skládá ze společné části řízené státem (český jazyk, cizí jazyk, matematika podle platných předpisů) a 3 zkoušek profilové části, z toho jedna je praktická. Dále mohou žáci konat nepovinnou maturitní zkoušku z výběru, který stanoví ředitelka školy a z nabídky MŠMT.
Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a Europas.
(Bližší informace: Národní soustava povolání - www.nsp.cz nebo http://www.occupationsguide.cz)
ŠVP Nová média a marketingová komunikace (platné od 1.9. 2022)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Povinné

Český jazyk

ČJ

2

2

2

2

8

Literatura a kultura

LK

1

1

1

1

4

Anglický jazyk

AJ

3

3

3

3

12

Seminář anglického jazyka

SJ

-

-

-

2

2

2. cizí jazyk (FJ/ NJ)

FJ/NJ

2

2

3

3

10

Dějepis

1

1

-

-

2

Společenskovědní základ

SZ

1

1

1

1

4

Matematika

MA

2

3

3

3

11

Fyzika

FY

1

-

-

-

1

Chemie

CHE

1

-

-

-

1

Biologie

BI

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

Informační technologie

IT

1

1

1

1

4

Administrativa

AD

2

2

2

-

6

Ekonomika

EK

2

2

2

2

8

Management

MN

-

-

1

2

3

Právní nauka

PN

1

1

1

1

4

Účetnictví

ÚČ

2

2

2

3

9

Psychologie

PS

-

2

-


2

Komunikace a prezentace

KP

2

-

-

-

2

Marketing a marketingová komunikace

MK

-

1

2

2

5

Multimediální tvorba

MT

3

3

2

-

8

Základy tvůrčího psaní

TP

-

-

-

2

2

Webové prezentace

WP

-

 

2

-

2

Digitální marketing

DM

-

-

-

2

2

Učební praxe

UP

2

2

2

-

6

Celkem

 

32

32

32

32

128

2. cizí jazyk je vyučován  dle personálního zabezpečení školy v souladu s nabídkou.

V 2. a 3. ročníku je zařazena souvislá učební praxe v průběhu 10 dnů v květnu nebo koncem června.

UP = 1. ročník – obecná podpora ekonomických předmětů

2. ročník– fiktivní firma

3. ročník – fiktivní firma

Multimediální tvorba:

1. ročník – fotografie a video

2. ročník – 2 hod., multimediální tvorba, 1 hod – počítačová grafika

3. ročník – 2 hod počítačová grafika

V 4. ročníku jsou nabízeny semináře účetnictví, českého jazyka a matematiky.

ŠVP Daňový a účetní specialista (platné od 1.9. 2022)  

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Povinné

Český jazyk

ČJ

2

2

2

2

8

Literatura a kultura

LK

1

1

1

1

4

Anglický jazyk

AJ

3

3

3

3

12

Seminář anglického jazyka

SJ

-

-

-

2

2

2. cizí jazyk (FJ/ NJ)

FJ/NJ

2

2

3

3

10

Dějepis

1

1

-

-

2

Společenskovědní základ

SZ

1

1

1

1

4

Matematika

MA

2

3

3

3

11

Fyzika

FY

1

-

-

-

1

Chemie

CHE

1

-

-

-

1

Biologie

BI

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

Informační technologie

IT

1

1

1

1

4

Administrativa

AD

2

2

2

-

6

Ekonomika

EK

2

2

2

2

8

Management

MN

-

-

1

2

3

Právní nauka

PN

1

1

1

1

4

Účetnictví

ÚČ

2

2

3

3

10

Marketing

MK

-

-

-

2

2

Daně

DA

2

2

3

2

9

Cvičení-daně a účetnictví

CV

1

1

1

2

5

Statistika

ST

-

2

-

-

2

Psychologie

PS

2

-

-

-

2

Komunikace a prezentace

KP

-

1

1

-

2

Učební praxe

UP

2

2

2

-

6

Celkem

 

32

32

32

32

128

2. cizí jazyk je vyučován dle personálního zabezpečení školy v souladu s nabídkou.

V 2. a 3. ročníku je zařazena souvislá učební praxe v průběhu 10 dnů v květnu nebo koncem června.

V 4. ročníku jsou nabízeny semináře účetnictví, českého jazyka a matematiky.

ŠVP Cestovní ruch (platné od 1.9.2022)

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Povinné

Český jazyk

ČJ

2

2

2

2

8

Literatura a kultura

LK

1

1

1

1

4

Anglický jazyk

AJ

3

3

3

3

12

Seminář anglického jazyka

SJ

-

-

-

2

2

2. cizí jazyk (FJ/NJ)

FJ/NJ

2

2

3

3

10

Dějepis

1

1

-

-

2

Společenskovědní základ

SZ

1

1

1

1

4

Matematika

MA

2

3

3

3

11

Fyzika

FY

1

-

-

-

1

Chemie

CHE

1

-

-

-

1

Biologie

BI

1

1

-

-

2

Zeměpis

ZE

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

Informační technologie

IT

1

1

1

1

4

Administrativa

AD

2

2

2

-

6

Ekonomika

EK

2

2

2

2

8

Management

MN

-

-

1

2

3

Právní nauka

PN

1

1

1

1

4

Účetnictví

ÚČ

2

2

2

3

9

Marketing

MK

-

-

-

2

2

Psychologie

PS

2

-

-

-

2

Komunikace a prezentace

KP

-

1

1

-

2

Zeměpis cestovního ruchu

ZC

-

2

-

-

2

Cestovní ruch

CR

-

2

3

2

7

Průvodcovství

-

-

2

2

4

Základy dějin kultury

ZD

2

-

-

-

2

Učební praxe

UP

2

2

2

-

6

Celkem

 

32

32

32

32

128

2. cizí jazyk je vyučován dle personálního zabezpečení školy v souladu s nabídkou.

V 2. a 3. ročníku je zařazena souvislá učební praxe v průběhu 10 dnů v květnu nebo koncem června.

V 4. ročníku jsou nabízeny semináře účetnictví, českého jazyka a matematiky.


Maturitní obor Ekonomika a podnikání

Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání v zaměření cestovní ruch nebo účetní a daňový specialista nebo nová média a marketingová komunikace  je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou.
Od 1.9.2022 je předepsané školné ve výši 14.500,- Kč za rok. Pro I. ročník s nástupem od 1. 9. 2023 je výše školného stanovena na 16.000,- Kč.
Školné se platí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.