Prodavač

Učební obor Prodavač 66-51-H/01

Doba studia: 3 roky výuční list Ukončení závěrečná zkouška, výuční list
Učební obor Prodavač (66-51-H/01)

Co dělá absolvent oboru Prodavač? 

Učební obor prodavač vás připraví na budoucí zaměstnání v oblasti prodeje a obchodu. Prodavač musí znát zboží, které prodává a musí o něm  zákazníkovi podat podrobné informace, musí se orientovat v hodnotě a v cenách příslušného zboží.

Kde se prodavač uplatní?

Pracovními činnostmi absolventa oboru Prodavač jsou - poskytování odborných poradenských služeb souvisejících s poskytováním všech nezbytných informací zákazníkovi - prodej zboží, jeho předvádění zákazníkovi, včetně jeho vystavování, aranžování a propagace a opatřování cenovkami - přijímání objednávek zákazníků, reklamací a jejich vyřizování - kontrola regálů z hlediska kvantity, kvality a pestrosti zboží a jejich doplňování - přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a inventarizace - obsluha pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb - vedení a zpracovávání prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek a dalších příslušných dokumentů.
Zaměření předurčuje oblast obchodu, ve které se absolvent specializuje. Zaměření smíšené zboží je nejuniverzálnější.

V jakém prostředí pracuje prodavač?

Povolání je vykonáváno v pultových prodejnách, samoobsluhách, obchodních domech i ve stáncích většinou ve směnném provozu, na některých pracovištích resp. při prodeji některých druhů zboží je nutno počítat s mastnotami a pachy (např. uzeniny), s prašností a jinými nečistotami (např. stavebniny), nebo s chemickými látkami (např. drogerie).

S čím prodavač pracuje?

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou především pokladny, váhy, nože a jiná krájecí zařízení, balící papír, manipulační vozíky, šikovné ruce a mluvené slovo.

Kdo může být prodavačem ?

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, počtářské schopnosti, schopnost jednat s lidmi, kultivovaný zjev a vystupování, zručnost, trpělivost. Nevhodné pro občany s těžkými vadami pohybového ústrojí (horních a dolních končetin a páteře), ekzémy a dermatózami postihujícími zvláště ruce, onemocněním uší spojeným s výtoky, astma bronchiale s častými záchvaty, těžkými alergiemi (prach, nečistoty, chemické látky, potraviny), vadami srdce hemodynamicky významnými, závažnými plicními procesy, rozsáhlými křečovými žílami nebo opakovanými záněty žil, onemocněními s častými záchvaty s poruchami vědomí (epilepsie) , pro občany bacilonosiče.

Jaká je délka studia prodavače a co je jeho výstupem?

Délka studia učebního oboru Prodavač je 3 roky, střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Odborný výcvik probíhá v hypermarketu Globus, našem největším smluvním pracovišti, který zároveň tento obor finančně podporuje..
Studium oboru Prodavač je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent dosáhne středního vzdělání s výučním listem. 

Učební obor Prodavač - učební plán platný od 1. 9. 2022


Vyučovací předměty
Zkratka
předmětu
Ročník
I.
Ročník
II.
Ročník
III.
Hodin týdně
za studium
Povinné předměty
Český jazyk ČJ 1 1 1,5 3,5

Anglický jazyk

AJ

2

2


2

6

Společenskovědní základ SZ 1 1 1 3
Fyzika FY 1 - - 1
Chemie CHE 1 - - 1
Biologie BI 0,5 1 - 1,5
Matematika MA 1 1 2 4
Obchodní matematika OM 1 1 - 2
Literatura a kultura LK 1 1 - 2
Tělesná výchova TV 1 1 1 3
Informační technologie IT 1 1 1 3
Ekonomika EK - 1 1,5 2,5
Účetnictví ÚČ - 1 1 2
Obchodní provoz OP 1 1 1 3
Propagace PR - 1 0,5 1,5
Zbožíznalství ZZ 2 2 2,5 6,5
Administrativa AD 1 1 2 4
Psychologie PS 2 - - 2
Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5


32,5 32 34,5 99

(Školní vzdělávací program je k dispozici u ředitelky školy).

Učební obor Prodavač

Obor 66-51-H/01 Prodavač je obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Od 1.9.2024 je od prvního ročníku stanoveno školné ve výši  6.000,- Kč za kalendářní rok. Platí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.