Předškolní a mimoškolní pedagogika

Maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

Doba studia: 4 roky maturita Ukončení maturitní zkouška
Kód oboru: 75-31-M/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

Studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni pro učitelství v mateřských školách a pro vychovatelství. Takto široce koncipovaný obor umožňuje studium nejen děvčatům, ale i chlapcům.

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Většina našich absolventů pokračuje dále studiem na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

Pro přijetí ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika musí uchazeč složit jednotnou přijímací zkoušku. Talentová zkouška se nekoná, přesto je schopnost hry na hudební nástroj a pohybová vybavenost uchazeče prokázaná účastí v sportovních soutěžích, členstvím ve sportovních klubech apod. v přijímacím řízení bodově zvýhodněna. 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou z předmětů Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Pedagogika a  Hudební výchova s metodikou nebo Tělesná výchova s metodikou nebo Výtvarná výchova s metodikou. Zkouška z českého a cizího jazyka se koná formou písemné zkoušky a ústní zkoušky před maturitní komisí v profilové části a didaktických testů ve společné části, zkouška z pedagogiky formou ústní zkoušky před maturitní komisí a zkouška z výchov dle výběru se koná formou písemné zkoušky a praktické zkoušky.  Předškolní a mimoškolní pedagogika, zaměření Učitel/ka mateřské školy


Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Povinné

Český jazyk

ČJ

2

2

2

2

8

Literatura a kultura


Literární a jazykové praktikum

LK


LP

1


1

1


1

1


-

1


-

4


2

Anglický jazyk

AJ

3

3

3

3

12

Seminář z anglického jazyka

SJ

-

-

-

2

2

2. cizí jazyk (NJ)

NJ

2

2

2

2

8

Dějepis

2

-

-

-

2

Základy společenských věd

ZS

1

1

1

1

4

Matematika

MA

2

3

3

3

11

Fyzika

FY

1

-

-

-

1

Chemie

CHE

1

-

-

-

1

Biologie

BI

-

2

-

-

2

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

8

Informační technologie

IT

1

1

1

1

4

Biologie dítěte

BD

1

-

-

-

1

Ekonomika

EK

2

-

--

2

Management a marketing

MM

-

-

1

-

1

Pedagogika

PE

2

2

2

2

8

Alternativní pedagogika

AP

1

-

-

-

1

Psychologie

PS

2

2

2

2

8

Didaktika tělesné výchovy

DT

1

1

1

1

4

Dramatická výchova s didaktikou

DV

-

2

2

2

6

Výtvarná výchova s didaktikou

VV

-

2

2

2

6

Hudební výchova s didaktikou 

HV

2

2

2

-

6

Hra na hudební nástroj

HN

2

2

2

8

Učební praxe

UP

-1348

Celkem

    32    32    32    32         128

Praktické vyučování a odborná praxe:

Povinnou součástí studia jsou sportovní kurzy – lyžařský, plavecký a branně – sportovní. Kurzy jsou zařazeny do 1., 2. a 3. ročníku.

Praktické vyučování

Praktické vyučování zahrnuje průběžnou pedagogickou praxi a souvislou odbornou  praxi. Probíhá ve smluvních mateřských školách a školských zařízeních v Olomouci a okolí včetně škol s alternativní pedagogikou.

Průběžná pedagogická praxe

je organizována ve 2. ročníku v počtu 1 hodina týdně a je zaměřena na teoretickou průpravu, exkurze a náslechy v příslušných zařízeních. Ve 3. ročníku žáci v počtu 6 hodin každé dva týdny konají učební praxi ve skupinkách pod vedením smluvních učitelů především v mateřských školách. Žáci absolvují předepsané počty náslechů a vlastních pedagogických  výstupů s analýzou a reflexí.     

Ve 4.  ročníku žáci v počtu 8 hodin každé dva týdny prochází učební praxi ve školních družinách a jiných zařízeních mimoškolního vzdělávání. V průběhu praxí si žáci vedou deníky pedagogické praxe.

Souvislá odborná praxe

Souvislá odborná praxe probíhá v průběhu studia v délce 10 týdnů a organizuje se v souladu s platnými právními předpisy u smluvních partnerů. Odbornou praxi lze vykonávat i v období školních prázdnin a to v rozsahu max. 3 týdnů za celou dobu studia.

Doporučené rozvržení odborné praxe:

1. ročník – 2 týdny – mateřské školy, příměstské a letní tábory  (1 týden z toho o prázdninách)

2. ročník – 3 týdny – mateřské školy (1 týden z toho o prázdninách)

3. ročník – 3 týdny – školní družiny a jiná zařízení mimoškolní výchovy (1 týden z toho o prázdninách)

4. ročník – 2 týdny – mateřské školy a zařízení mimoškolní výchovy (1. pololetí šk. roku)

Nesplnění souvislé odborné praxe je důvodem pro nepostoupení žáka do vyššího ročníku, ve 4. ročníku pro nepřipuštění k maturitní zkoušce.

 

Maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika v zaměření Učitel/ka mateřské školy je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 
Pro I. ročník s nástupem od 1. 9. 2023 je výše školného stanovena na 18.000,- Kč / kalendařní rok.
Školné se platí se poprvé při podpisu smlouvy o vzdělávání za úplatu, dále pak vždy výročně. Lze dohodnout splátkový kalendář.